Generalforsamling 2022

Herlev Grundejerforening generalforsamling tirsdag den 26. april 2022

Traditionen tro bød foreningen inden den ordinære generalforsamling på forloren skildpadde med tilhørende vin/øl/vand, og efterfulgt af kaffe med lagkage.

Vi har forsøgt at få et indlæg fra de ansvarlige for ombygningen af Herlev By Center, men det kunne ikke lade sig gøre.

Formanden bød velkommen og foreslog Michael Thomsen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne, og derfor lovlig. Herefter gav han ordet til formanden til andet punkt på dagsordenen:

Bestyrelsens beretning
Velkommen til årets generalforsamling i Herlev Grundejerforening. Vi er i aften 44 tilmeldte, som repræsenterer 28 parceller.

Vort medlemstal er stadig faldende, og vi var ultimo december 2021, 267 medlemmer, hvilket er 21 færre end sidste år. Vi har dog også fået nye medlemmer i 2021, det blev til 8, hvilket betyder at 29 er blevet meldt ud.

Hvad er der så sket i Herlev Grundejerforening siden sidste fysiske generalforsamling i 2019, det korte svar er næsten ingenting, som i mange andre foreninger, coronaen stoppede meget.

Som medlem af Herlev Grundejerforening er man automatisk medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Det koster kr. 250,-, hvis man melder sig ind i PL som enkelt medlem, så her er en pæn besparelse, idet man gennem medlemskab af HG kun betaler omkring 96 kroner pr. år. Som medlem får vi alle bladet Mit Hus 4 gange om året. Vi kan få hjælp som f.eks. juridisk bistand m.v. gennem Landsforeningens sekretariat. Man kan gå ind på foreningens hjemmeside, hvor der er gode artikler og mange referencer til relevante emner. Adressen er www.parcelhus.dk. Der er også et link fra vores egen hjemmeside.

I år vil jeg gerne sige på vegne Parcelhusejernes Landsforening og Herlev Grundejerforening, at nabostridigheder ikke er noget vi blander os i. Såfremt man ikke kan blive enige, er det primært Teknisk Forvaltning, der skal involveres og sekundært juridisk bistand via en advokat.

Også i 2020 og 21 har Jørgen Schwartz været meget aktiv i at opsøge potentielle medlemmer. Jørgen har haft til opgave at følge med i ejendomshandlerne i Herlev og kontakte nye ejere. I alt har Jørgen og hans team henvendt sig til over 130 nye boligejere. De nye unge interesserer sig ikke for frivillige grundejerforeninger. Men jeg har dog haft et par henvendelse fra nye borgere angående medlemskab, da de ønskede at følge med i ”lokale spørgsmål”. I begge tilfælde var de tilflyttere i musikkvarteret, og jeg henviste dem til den lokale grundejerforening, som allerede nu har over 100 medlemmer. Der er også blandt vores udmeldte enkelte fra musikkvarteret, som kun vil være medlem af den nye.

Dette er ikke en beklagelse, men en konstatering, idet de fleste forbinder en grundejerforening med noget, der er helt tæt på. Jeg har selv været tvungent medlem af en mindre lokal grundejerforening og kender derfor argumenterne.

Vores hjemmeside fungerer, man kan dog ikke forvente den store aktivitet, men her udskiller vi os ikke fra andre foreninger. Generalforsamlingsindkaldelsen blev i år udsendt på mail (ca.100) til de medlemmer, hvor vi har mailadresser. I kan måske huske, at vi har ændret vores vedtægter, således at vi ikke længere behøver fysiske breve. Vi annoncerede i Herlev Bladet 2 gange og henviser til hjemmesiden. Jeg kan oplyse, at der i aften kun er en deltager, hvor vi ikke i forvejen havde mail adressen!

Vi har, som tidligere, også modtaget et tilskud fra Fonden Herlev Bladet, hvilket vi er meget taknemmelige for. Beløbet er dog reduceret, i lyset af den vanskelige situation som bladet er i, primært grundet manglende butikker i Herlev Bymidte til at annoncere, men også grundet corona.

Der er forsat gang i hussalget i Herlev. Herlev er stadig et af de områder, hvor ligge-tiden er kortest. Renten har været meget lav og udbuddet er faldet og køberne meldte sig rimelig hurtigt. Tallet er jo et gennemsnit, og der er mange der ligger længe, men mange bliver slet ikke annonceret til salg. I indeværende år har der af naturlige årsager vist sig en vis stilstand. Herudover er der godt gang i nedrivning af parcelhuse, som ikke lever op til moderne menneskers krav til et hus. Der bliver i stedet opført nye energivenlige huse, i visse tilfælde dobbelthuse og to etager. Man kan dog undre sig over, at kommunen giver tilladelse til nogle af de bebyggelsesgrader man oplever.

Udvidelsen af Herlev Hospital har skabt en god efterspørgsel på huse i Herlev, da vores veje bliver mere og mere tæt pakkede, så kort til arbejde eller pålidelig offentlig transport må være et godt salgsargument også i fremtiden. Herudover har efterspørgslen efter kommunale lejligheder aldrig været større, den er fordoblet på få år. Vi håber derfor, at det også fremover bliver relativt nemt at komme af med sit parcelhus, og formentlig væsentlig nemmere end det bliver at finde en anden og mere bekvem bolig, når alderen begynder at trykke og haven ikke kan passes eller trappen bliver for stejl.

Det er selvfølgelig glædeligt, at der er så mange, der gerne vil bo i Herlev, vi har hårdt brug for flere skattekroner fra de yngre årgange, idet befolknings sammensætningen forsat er skæv, men det hjælper på det med de mange nye boliger. Kommunen vil også i de kommende år gøre meget for at få bygget endnu flere boliger. Heldigvis er bymidte projektet nu i fuld gang, herudover er der forsat mange andre byggerier i gang. Det vides endnu ikke, hvad der skal bygges på rådhusgrunden.

Bygning af Letbanen bliver et dyrt, mindst 6 mia. langvarigt kaos. Men kloge mennesker mener, at det er yderst nødvendigt, at flytte rejsende fra Bus 300S til en sporvogn, der kører med 30 km/t i snit! Jeg tvivler på, at der er flere, der bosætter sig i Herlev på grund af den, eller hopper af for at handle, men flot er den. Man kan kun håbe på, at byggeriet bliver færdiggjort efter planen og budgettet. Trafikken må vi leve med, og dermed også adskillige hastighedsbøder.

Jeg vil ikke her komme mere ind på de mange projekter, der enten er i gang eller kommer i den nærmeste tid, dels er kommunen i direkte dialog med de involverede områder, og dels er vores lokale avis altid god til at refererer, hvad der sker. Husk i den forbindelse at Herlev Bladet også er meget aktiv på nettet, og nu også med en Netavis, som bliver opdateret løbende. Det er en god måde at følge med på. At distributøren af den fysiske avis, ikke altid magter opgaven, er jo desværre ærgeligt. Men der findes ingen alternativer på kort sigt.

Grundejerforeningens bestyrelse er i kontakt med Teknisk Forvaltning og i dialog med borgmesteren. Som nævnt ovenfor støtter vi en udvidelse af antal boliger i Herlev, men det skal selvfølgelig foregå på den rette måde.

Som i de foregående år vil jeg også i år nævne parkerings muligheder omkring stationen og i bymidten som et voksende problem, der er flere og flere som ønsker at parkere tæt på Herlev Station, og der bliver færre og færre heldags parkeringspladser. Kommunens medarbejdere bruger pladserne ved Biblioteket, der således er optaget hele dagen. Dog er der i sidste uge oprettet nogle få parkeringspladser med tidsbegrænsning.

Villaejerne i musikkvarteret og de besøgende til biblioteket er godt trætte af det. Dette er et emne hvor Herlev Kommune kryber uden om, de vil godt erkende problemet, men løse det, det gør de ikke. Vi er forsat repræsenteret i Herlev Kommunes huslejenævn. Herudover har vi en repræsentant i Fonden Herlev Bladets bestyrelse.

Jeg vil slutte denne beretning med at takke mine bestyrelseskolleger og revisorer for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Som I har bemærket sker der en større udskiftning i bestyrelsen, som jeg vil kommenterer under det punkt.

Forelæggelse af regnskabet for 2020 og 2021
Kassereren Jan Busk gennemgik regnskaberne, og foreslog uændret kontingent og indskud for 2023.

Valg i henhold til foreningens vedtægter
Formanden Søren Aarup var på valg og stillede ikke op igen. Michael Thomsen blev valgt som ny formand.
Bestyrelsesmedlem Jørgen Poulsen var desværre død og Jørgen Schwartz og Ole Steen Nielsen stillede ikke op til genvalg. Jack Streit og Henrik Bergsbo blev valgt til bestyrelsen.

Valg af suppleant
Det blev ikke valgt nogen suppleant.

Valg af revisorer
Revisorerne Lene Svendsen blev genvalgt. Erik Agerholm stillede ikke op til genvalg.

Valg af revisorsuppleant
Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant.

Indkomne forslag
Ingen

Eventuelt
Formanden takkede Ole Steen Nielsen og Jørgen Schwartz for mange års tro tjeneste, de har begge udført et stort arbejde i bestyrelsen. Formanden takkede også Erik Agerholm for hans arbejde som revisor gennem mange år.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, og gav herefter ordet til formanden, der takkede dirigenten for hans myndige ledelse af aftenen og forsamlingen for at være mødt op.

Referat: Søren Aarup
Dirigent: Ole Steen Nielsen
Formand: Søren Aarup