Vedtægter for Herlev Grundejerforening

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. juni 1916.
Senest ændret på generalforsamlingen den 28. marts 2019.


§ 1
Foreningens navn er HERLEV GRUNDEJERFORENING.

§ 2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i grundejerspørgsmål af almen interesse.

§ 3
Foreningens bestyrelse skal søge at blive repræsenteret i udvalg i Herlev kommune, hvor grundejeranliggender behandles.
Foreningen skal i øvrigt i videst muligt omfang samarbejde med andre foreninger om spørgsmål af fælles interesse.

§ 4
Når bestyrelsen finder anledning dertil, kan der afholdes møder af generel interesse for grundejere. Foreningen skal være upolitisk.

§ 5
Som medlem kan optages enhver grundejer (eller dermed ligestillet) i Herlev kommune.
Anmodning om optagelse som medlem kan rettes til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer.
Kassereren fører en medlemsfortegnelse, der skal a´jourføres ved hvert bestyrelsesmøde.

§ 6
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Nye medlemmer skal ved indmeldelsen betale et indskud samt det normale årlige kontingent.
Såvel indskud som kontingent fastsættes ved hvert års ordinære generalforsamling.
Årskontingentet opkræves i januar kvartal hvert år.
Kassereren foretager opkrævning af såvel årskontingent som indskud fra nye medlemmer.
Såfremt kontingent efter opkrævning ikke er indgået til kassereren inden 1. juli i det pågældende regnskabsår, slettes restanten som medlem uden at have krav på foreningen eller dens midler. Et medlem, der er slettet på grund af restance, kan kun optages som medlem igen, mod betaling af restancen.

§ 7
Udelukkelse af foreningen, bortset fra sletning på grund af restance, kan kun ske ved en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 8
Foreningens indtægter anvendes efter bestyrelsens skøn til administration, repræsentation, andre grundejerrelevante formål eller generelt til gavn i Herlev Kommune.

§ 9
Bestyrelsen består af en formand og op til 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen (jvf. § 10). Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen af sin midte vælger næstformand og sekretær. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte at formanden finder det fornødent, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer fordrer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er til stede. Står ved afstemning stemmerne lige, afgør formandens stemme udfaldet.
Ved bestyrelsesmøder udsender formanden en dagsorden inden mødet.

 § 10
På den årlige generalforsamling (jvf. § 9 og 12) afgår bestyrelsens medlemmer efter tur. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig. Genvalg kan finde sted.
Endvidere vælges op til 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 regnskabskyndige revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

§ 11
Generalforsamlingen er øverste myndighed. Kun den kan give, ophæve og ændre vedtægterne. Den er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer, undtagen ved ophævelse af foreningen.
Til ophævelse af foreningen kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og at 4/5 stemmer for ophævelsen. Forandringer i denne bestemmelse kan kun ske efter samme regel.
Alle andre forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, betragtes forslaget som bortfaldet. Et medlem kan meddele et andet medlem fuldmagt til at stemme på hans/hendes vegne. Fuldmagten skal da afleveres til dirigenten.
Medlemmerne kan kræve skriftlig afstemning.
Intet fraværende medlem kan vælges til bestyrelsen, uden at der foreligger skriftligt tilsagn herom.

§ 12
Datoen for den ordinære generalforsamling fastsættes af bestyrelsen, men skal afholdes inden udgangen af maj måned.
Ved indkaldelsen skal medlemmerne orienteres om dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen skønner det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden. (Denne begæring skal samtidig indeholde forslag til dagsorden samt årsag til det fremsatte ønske om generalforsamling).
Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, foretages pr. mail og/eller ved annoncering 2 gange i Herlev Bladet første gang med mindst 21 dages varsel.

§ 13
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af næste års indskud og kontingent
5. Valg i henhold til foreningens love (jvf. § 10)
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen har ret til at henvise indkomne forslag til en senere ekstraordinær generalforsamling.

§ 14
Der skal føre en forhandlingsprotokol over alle møder, og denne skal på det efterfølgende bestyrelsesmøde godkendes og underskrives af samtlige mødte bestyrelsesmedlemmer.

§ 15
Kassereren modtager og kvitterer for alle indtægter og foretager alle udbetalinger.
Kassereren har ansvaret for bogføring af indtægter og udgifter og  orienterer bestyrelsen på hvert møde om foreningens økonomi, herunder kontingentrestancer samt foreningens likvidbeholdninger.
Kassereren har ansvaret for kontingentopkrævning til medlemmerne samt rykning for restancer.
Kassererens kontante beholdning må normalt ikke overstige 500 kroner. Overskydende beløb skal indsættes på konto i anerkendt pengeinstitut eller anbringes i værdipapirer.
Kassereren og formand meddeles hver for sig fuldmagt til bankkonti.

Bestyrelsen kan beslutte at anvende eksterne regnskabsbureauer til regnskabsregistrering og kontingentopkrævning. 

§ 16
Revisorerne har ret til, til enhver tid at gennemgå foreningens regnskab og likvidbeholdninger.
Revisorerne forsyner årsregnskabet med en revisionspåtegning efter deres revision af årsregnskabet.

§ 17
Ved forslag om ændring af foreningens vedtægter skal medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen have tilsendt ændringsforslagene.

§ 18
Såfremt det på en generalforsamling vedtages, at foreningen skal ophæves, skal foreningens nettoformue gives til formål efter generalforsamlingens beslutning.