Generalforsamling 2018

Beretning Herlev Grundejerforening generalforsamling torsdag den 15. marts 2018

Traditionen tro bød foreningen inden den ordinære generalforsamling på forloren skildpadde med tilhørende vin/øl/vand, og efterfulgt af kaffe med lagkage. Efter en kort pause gik vi så over til generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen og foreslog Ole Steen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne, og derfor lovlig. Herefter gav han ordet til formanden til andet punkt på dagsordenen:

Bestyrelsens beretning
Velkommen til årets generalforsamling i Herlev Grundejerforening. Jeg beklager endnu engang at der ikke var et relevant indlæg i aften, men vores plan faldt ikke på plads. Vi er i aften 62 tilmeldte, som repræsenterer 40 parceller, hvilket er tilfredsstilende.

Vort medlemstal er stadig faldende, og vi var ultimo december 363 medlemmer, hvilket er 5 færre end sidste år. Vi har dog også fået nye medlemmer i 2017, det blev til 10, dvs. at 15 har forladt os. Dette skyldes hovedsagelig den øgede omsætning af huse. Som medlem af Herlev Grundejerforening er man automatisk medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Det koster kr. 250,-, hvis man melder sig ind i PL som enkelt medlem, så her er en pæn besparelse, idet man gennem medlemskab af HG kun betaler omkring 96 kroner pr. år. Som medlem får vi alle bladet Mit Hus 4 gange om året. Vi kan få hjælp som f.eks. juridisk bistand m.v. gennem Landsforeningens sekretariat. Man kan gå ind på foreningens hjemmeside, hvor der er gode artikler og mange referencer til relevante emner. Adressen er www.parcelhus.dk. Der er også et link fra vores egen hjemmeside.

Også i 2017 har Jørgen Schwartz været meget aktiv i at opsøge potentielle medlemmer. Jørgen har til opgave at følge med i ejendomshandlerne i Herlev og kontakte nye ejere. I 2017 har Jørgen henvendt sig til over 80 nye boligejere.

I foråret 2017 havde vi en øl-aften her i lokalet, dem der deltog havde vist en fornøjelig aften både informations- og væskemæssigt. Det var et større arrangement at arrangere og desværre med meget lille tilslutning fra medlemmerne. Udover 5 fra bestyrelsen var der kun 14 parceller ud af 365, som mødte op. Resten var ægtefæller og gæster indbudt i sidste øjeblik for at nå omkring 40 deltagere. Der findes så mange andre fremragende arrangementer i FOF, Ældre Sagen osv, som man kan melde sig til. Dette er på ingen måde en kritik, men en konstatering af at tiderne ændrer sig, hvilket vi i bestyrelsen derfor har taget til efterretning. Dermed ikke sagt, at vi ikke i fremtiden vil arrangere noget.

Vores hjemmeside fungerer, man kan dog ikke forvente den store aktivitet, men her udskiller vi os ikke fra andre foreninger. Det er vores hensigt på sigt at bruge hjemmesiden mere aktivt, så husk at gå ind på den engang imellem. Vi annoncerer adressen hver uge i Herlev Bladet www.herlevgrundejer.dk. Jeg er dog klar over, at generalforsamlingsindkaldelsen og lignende kommunikation forsat skal ske direkte til de enkelte medlemmer, enten på mail (ca. 115) eller ved fysisk aflevering på adressen, udført af vores ”postbude” bestående af bestyrelsesmedlemmer, revisor og et godt hjælpekorps blandt medlemmerne, tak til jer alle sammen. Vi har nu kun ganske få breve, der forsat sendes med PostNord.

Vi har, som tidligere, også i 2017 modtaget et tilskud på kr. 25.000 fra Fonden Herlev Bladet, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Der er forsat godt gang i hussalget i Herlev. Herlev er et af de områder, hvor ligge-tiden er kortest, i februar 2018 var den gennemsnitlige liggetid 76 dage, den laveste i helle landet. Renten er stadig lav, udbuddet er faldet og køberne melder sig hurtigt. Tallet er jo et gennemsnit, og der er mange der ligger længe, men mange bliver slet ikke annonceret til salg. Herudover er der godt gang i nedrivning af parcelhuse, som ikke lever op til moderne menneskers krav til et hus. Der bliver i stedet opført nye energivenlige huse, i visse tilfælde dobbelthuse. Man kan dog undre sig over at kommunen giver tilladelse til nogle af
de bebyggelsesgrader man oplever.

Udvidelsen af Herlev Hospital vil på sigt kunne skabe en god efterspørgsel på huse i Herlev, da vores veje bliver mere og mere tæt pakkede, så kort til arbejde eller pålidelig offentlig transport må være et godt salgsargument også i fremtiden. Herudover har efterspørgslen efter kommunale lejligheder aldrig været større, den er fordoblet på få år. Vi forventer derfor, at det også fremover bliver er relativt nemt at komme af med sit parcelhus, og formentlig væsentlig nemmere end det bliver at finde en anden og mere bekvem bolig, når alderen begynder at trykke og haven ikke kan passes eller trappen bliver for stejl.

Det er selvfølgelig glædeligt, at der er så mange, der gerne vil bo i Herlev, vi har hårdt brug for flere skattekroner fra de yngre årgange, idet befolknings sammensætningen forsat er skæv, med mange nydere og for få ydere i hvert fald rent økonomisk, ingen tvivl om at os der ikke er i fast arbejde også yder meget til samfundet. Kommunen vil også i de kommende år gøre meget for at få bygget endnu flere boliger. Desværre bliver byfornyelsen i Herlev Bymidte forsinket og formentlig noget mindre, og Posthus projektet er også blevet forsinket, idet den nye lokalplan først er til høring nu.

Bygning af Letbanen bliver et dyr, godt 6 mia., langvarigt kaos, tænk på hvor længe man har været om at bygge et mindre kryds på Ring 3 ind til Mileparken, men kloge mennesker mener, at det er yderst nødvendigt, at flytte rejsende fra Bus 300S til en sporvogn, der kører med 30 km/t i snit! Jeg tvivler på, at der er flere, der bosætter sig i Herlev på grund af den, men flot er den.

Jeg vil ikke her komme mere ind på de mange projekter, der enten er i gang eller kommer i den nærmeste tid, dels er kommunen i direkte dialog med de involverede områder, og dels er vores lokale avis altid god til at refererer, hvad der sker. Husk i den forbindelse at Herlev Bladet også er meget aktiv på Facebook og nu også med en Netavis, som bliver opdateret løbende. Det er en god måde at følge med på. At den nye distributør af den fysiske avis, ikke har kunnet magte opgaven indtil nu, er jo desværre ærgeligt. Men der findes ingen alternativer på kort sigt, nu hvor PostNord ikke vil længere.

Grundejerforeningens bestyrelse er i kontakt med Teknisk Forvaltning og i dialog med borgmesteren. Som nævnt ovenfor støtter, vi en udvidelse af antal boliger i Herlev, men det skal selvfølgelig foregå på den rette måde.

Kommunen har også i det forløbne år holdt fællesmøde for alle grundejerforeninger. Det næste finder sted om 3 uger. Temaet var og er meget præget af de store bygge projekter i Herlev.

Som i de foregående år vil jeg også i år nævne parkerings muligheder omkring stationen og biblioteket som et voksende problem, der er flere og flere som ønsker at parkere tæt på Herlev Station, og der bliver færre og færre heldags parkeringspladser. Kommunens medarbejdere bruger pladserne ved Biblioteket, der således er optaget hele dagen. Villaejerne i musikkvarteret og de besøgende til biblioteket er godt trætte af det. Dette er et emne hvor Herlev Kommune kryber uden om, de vil godt erkende problemet, men løse det, det gør de ikke. Jeg har personligt foreslået 1-times parkering ved biblioteket og tænk hvis man havde bygget et større parkeringsanlæg ved stationen i stedet for endnu en discountbutik.

Vi er stadig repræsenteret i Herlev Kommunes huslejenævn, vi var også i kommunens Natur- og Klimaråd, men dette blev af gode grunde nedlagt af den ny kommunalbestyrelse. Herudover har vi en repræsentant i Fonden Herlev Bladets bestyrelse.

Jeg er bekendt med, at der nu oprettes en lokal grundejerforening i Musikkvarteret, det hilser vi velkommen, da der har været og sikkert vil komme helt lokale problemstillingerne i dette område af Herlev.

Jeg vil slutte denne beretning med at takke mine bestyrelseskolleger og revisorer for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Forelæggelse af regnskabet for 2016
Kassereren Jan Busk gennemgik regnskabet, og kunne konstatere, at netto resultatet blev et underskud på 3.152,99. Der var opnået et tilfredsstillende afkast på foreningen frie midler. I lighed med tidligere år er der brugt penge til markedsføring, for at skaffe nye medlemmer. Bestyrelsen har besluttet, at bibeholde det nuværende kontingent. Dirigenten forespurgte efterfølgende om der var nogle spørgsmål til regnskabet. Det var der ikke, og det blev vedtaget – igen med akklamation. Næste punkt på dagsordenen var:

Valg i henhold til foreningens vedtægter
Formanden Søren Aarup blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlemmer Ole Steen Nielsen og Jørgen Schwartz blev begge genvalgt for 2 år.

Valg af suppleant
Det blev ikke valgt nogen suppleant.

Valg af revisorer
Revisorerne Lene Svendsen og Erik Agerholm blev begge genvalgt

Valg af revisorsuppleant
Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt
Emnet parkering i Herlev blev livlig debatteret. Desuden var der et generelt spørgsmål omkring Herlev Bymidte Center.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, og gav herefter ordet til formanden, der takkede dirigenten for hans myndige ledelse af aftenen og forsamlingen for at være mødt op.

Referat: Søren Aarup
Dirigent: Ole Steen Nielsen
Formand: Søren Aarup