Generalforsamling 2019

Herlev Grundejerforening generalforsamling torsdag den 28. marts 2019

Traditionen tro bød foreningen inden den ordinære generalforsamling på forloren skildpadde med tilhørende vin/øl/vand, og efterfulgt af kaffe med lagkage.

Herefter skulle der have været et indlæg fra Herlev kommune omkring den kommende affaldsordning i Herlev. Men det blev  desværre aflyst samme eftermiddag.

Formanden bød velkommen og foreslog Ole Steen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne, og derfor lovlig. Herefter gav han ordet til formanden til andet punkt på dagsordenen:

Bestyrelsens beretning
Velkommen til årets generalforsamling i Herlev Grundejerforening. Vi er i aften 52 tilmeldte, som repræsenterer 29 parceller. Jeg håber at I fandt vores indlæg om Affald i Herlev nyttigt.

Vort medlemstal er stadig faldende, og vi var ultimo december 341 medlemmer, hvilket er 22 færre end sidste år. Vi har dog også fået nye medlemmer i 2018, det blev til 4, dvs. at 26 har forladt os. Dette skyldes hovedsagelig den øgede omsætning af huse. Som medlem af Herlev Grundejerforening er man automatisk medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Det koster kr. 250,-, hvis man melder sig ind i PL som enkelt medlem, så her er en pæn besparelse, idet man gennem medlemskab af HG kun betaler omkring 96 kroner pr. år. Som medlem får vi alle bladet Mit Hus 4 gange om året. Vi kan få hjælp som f.eks. juridisk bistand m.v. gennem Landsforeningens sekretariat. Man kan gå ind på foreningens hjemmeside, hvor der er gode artikler og mange referencer til relevante emner. Adressen er www.parcelhus.dk. Der er også et link fra vores egen hjemmeside.

Også i 2018 har Jørgen Schwartz været meget aktiv i at opsøge potentielle medlemmer. Jørgen har til opgave at følge med i ejendomshandlerne i Herlev og kontakte nye ejere. I 2018 har Jørgen og hans team henvendt sig til over 80 nye boligejere. De nye unge interesserer sig ikke for grundejerforeninger. Men jeg har dog haft et par henvendelse fra nye borgere angående medlemskab, da de ønskede at følge med i ”lokale spørgsmål”. I begge tilfælde var de tilflyttere i musikkvarteret og jeg henviste dem til den nystiftede lokale grundejerforening, som allerede nu har over 100 medlemmer. Der er også blandt vores udmeldte enkelte fra musikkvarteret, som kun vil være medlem af den nye.

Dette er ikke en beklagelse, men en konstatering, idet de fleste forbinder en grundejerforening med noget, der er helt tæt på. Jeg er selv tvungent medlem af en mindre lokal grundejerforening og kender derfor argumenterne.

Vi har ikke afholdt nogle arrangementer i 2018, og det er helt bevidst. Der findes så mange gode og interessante arrangementer i FOF, Ældre Sagen osv, som man kan melde sig til. Dette er på ingen måde en kritik, men en konstatering af at tiderne ændrer sig, hvilket vi i bestyrelsen derfor har taget til efterretning. For os er det et stort arbejde at stable et arrangement på benene og kun lidt interesse. De professionelle har et velfungerende apparatur med annoncering og tilmelding osv.

Vores hjemmeside fungerer, man kan dog ikke forvente den store aktivitet, men her udskiller vi os ikke fra andre foreninger. Det er vores hensigt på sigt at bruge hjemmesiden mere aktivt, så husk at gå ind på den engang imellem. Vi annoncerer adressen hver uge i Herlev Bladet www. herlevgrundejer.dk. Generalforsamlingsindkaldelsen blev i år udsendt til de enkelte medlemmer, enten på mail (ca. 103) eller ved fysisk aflevering på adressen, udført af vores friske ”postbude” bestående af bestyrelsesmedlemmer, revisor og et godt hjælpekorps blandt medlemmerne, tak til jer alle sammen. Vi har nu kun ganske få breve, der forsat sendes med PostNord. Såfremt vi vedtager de foreslåede ændringer i foreningens vedtægter, vil hjemmesiden komme mere i brug.

Vi har, som tidligere, også i 2018 modtaget et tilskud på kr. 25.000 fra Fonden Herlev Bladet, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Der er forsat godt gang i hussalget i Herlev. Herlev er et af de områder, hvor ligge-tiden er kortest, i februar 2019 var den gennemsnitlige liggetid en af de laveste i hele landet. Renten er stadig meget lav, udbuddet er faldet og køberne melder sig rimelig hurtigt. Tallet er jo et gennemsnit, og der er mange der ligger længe, men mange bliver slet ikke annonceret til salg. Herudover er der godt gang i nedrivning af parcelhuse, som ikke lever op til moderne menneskers krav til et hus. Der bliver i stedet opført nye energivenlige huse, i visse tilfælde dobbelthuse. Man kan dog undre sig over, at kommunen giver tilladelse til nogle af de bebyggelsesgrader man oplever.

Udvidelsen af Herlev Hospital vil på sigt kunne skabe en god efterspørgsel på huse i Herlev, da vores veje bliver mere og mere tæt pakkede, så kort til arbejde eller pålidelig offentlig transport må være et godt salgsargument også i fremtiden. Herudover har efterspørgslen efter kommunale lejligheder aldrig været større, den er fordoblet på få år. Vi forventer derfor, at det også fremover bliver er relativt nemt at komme af med sit parcelhus, og formentlig væsentlig nemmere end det bliver at finde en anden og mere bekvem bolig, når alderen begynder at trykke og haven ikke kan passes eller trappen bliver for stejl.

Det er selvfølgelig glædeligt, at der er så mange, der gerne vil bo i Herlev, vi har hårdt brug for flere skattekroner fra de yngre årgange, idet befolknings sammensætningen forsat er skæv, med mange nydere og for få ydere i hvert fald rent økonomisk, ingen tvivl om at os der ikke er i fast arbejde også yder meget til samfundet. Kommunen vil også i de kommende år gøre meget for at få bygget endnu flere boliger. Desværre blev byfornyelsen i Herlev Bymidte forsinket og nu også noget mindre, og Posthus projektet blev også forsinket. Der er derimod mange andre byggerier i gang. Det vides endnu ikke hvad der skal bygges på rådhusgrunden.

Bygning af Letbanen bliver et dyr, mindst 6 mia., langvarigt kaos, tænk på hvor længe man har været om at bygge et mindre kryds på Ring 3 ind til Mileparken for så at lukke det igen midlertidigt. Men kloge mennesker mener, at det er yderst nødvendigt, at flytte rejsende fra Bus 300S til en sporvogn, der kører med 30 km/t i snit! Jeg tvivler på, at der er flere, der bosætter sig i Herlev på grund af den, men flot er den.

Jeg vil ikke her komme mere ind på de mange projekter, der enten er i gang eller kommer i den nærmeste tid, dels er kommunen i direkte dialog med de involverede områder, og dels er vores lokale avis altid god til at refererer, hvad der sker. Husk i den forbindelse at Herlev Bladet også er meget aktiv på Facebook og nu også med en Netavis, som bliver opdateret løbende. Det er en god måde at følge med på. At den nye distributør af den fysiske avis, ikke har kunnet magte opgaven indtil nu, er jo desværre ærgeligt. Men der findes ingen alternativer på kort sigt, nu hvor PostNord ikke vil længere.

Grundejerforeningens bestyrelse er i kontakt med Teknisk Forvaltning og i dialog med borgmesteren. Som nævnt ovenfor støtter vi en udvidelse af antal boliger i Herlev, men det skal selvfølgelig foregå på den rette måde.

Kommunen har også i det forløbne år holdt fællesmøde for alle grundejerforeninger. Som i de foregående år vil jeg også i år nævne parkerings muligheder omkring stationen og biblioteket som et voksende problem, der er flere og flere som ønsker at parkere tæt på Herlev Station, og der bliver færre og færre heldags parkeringspladser. Kommunens medarbejdere bruger pladserne ved Biblioteket, der således er optaget hele dagen. Villaejerne i musikkvarteret og de besøgende til biblioteket er godt trætte af det. Dette er et emne hvor Herlev Kommune kryber uden om, de vil godt erkende problemet, men løse det, det gør de ikke. Jeg har personligt foreslået 1-times parkering ved biblioteket og tænk hvis man havde bygget et større parkeringsanlæg ved stationen i stedet for endnu en discountbutik.

Vi er stadig repræsenteret i Herlev Kommunes huslejenævn. Herudover har vi en repræsentant i Fonden Herlev Bladets bestyrelse.

Jeg vil slutte denne beretning med at takke mine bestyrelseskolleger og revisorer for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Forelæggelse af regnskabet for 2016
Kassereren Jan Busk gennemgik regnskabet, og kunne konstatere, at netto resultatet blev et underskud på 12.777,96. Afkastet på foreningens frie midler må betragtes som acceptabelt set i lyset af udviklingen på fondsmarkederne. I lighed med tidligere år er der brugt penge til markedsføring, for at skaffe nye medlemmer. Bestyrelsen har besluttet, at bibeholde det nuværende kontingent. Dirigenten forespurgte efterfølgende om der var nogle spørgsmål til regnskabet. Det var der ikke, og det blev vedtaget – igen med akklamation. Næste punkt på dagsordenen var:

Valg i henhold til foreningens vedtægter
Kasserer Jan Busk blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlemmer Jørgen Poulsen og Jens Weidemann begge genvalgt for 2 år.

Valg af suppleant
Det blev ikke valgt nogen suppleant.

Valg af revisorer
Revisorerne Lene Svendsen og Erik Agerholm blev begge genvalgt

Valg af revisorsuppleant
Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant.

Indkomne forslag
Bestyrelsen havde foreslået følgende:
Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling foretages pr. mail og/eller ved annoncering 2 gange i Herlev Bladet første gang med mindst 21 dages varsel.
Forslaget blev vedtaget.

Eventuelt
Der var en livlig debat omkring udviklingen i Herlev specielt bymidten, parkering og nye beboelsesejendomme.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, og gav herefter ordet til formanden, der takkede dirigenten for hans myndige ledelse af aftenen og forsamlingen for at være mødt op.

Referat: Søren Aarup
Dirigent: Ole Steen Nielsen
Formand: Søren Aarup