Generalforsamling 2020

 Herlev Grundejerforening generalforsamling onsdag den 25. marts 2020

På grund af den generelle situation i verden og dermed regeringens anbefalinger, var den sociale del af generalforsamlingen blevet aflyst, og bestyrelsen havde opfordret medlemmerne til ikke at møde op. Generalforsamlingen blev afholdt på parkeringspladsen ved Herlev Gl. Skole, hvor 3 bestyrelsesmedlemmer mødtes og sad i hver sin bil med nedrullede vinduer.

Formanden bød velkommen og foreslog Jens Weidemann som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne, og derfor lovlig. Herefter gav han ordet til formanden til andet punkt på dagsordenen:

Bestyrelsens beretning
Velkommen til årets generalforsamling i Herlev Grundejerforening. Vi er i aften 3 tilmeldte, som repræsenterer 3 parceller.

Vort medlemstal er stadig faldende, og vi var ultimo december 329 medlemmer, hvilket er 12 færre end sidste år. Vi har dog også fået nye medlemmer i 2019, det blev til 6, dvs. at 18 har forladt os. Dette skyldes hovedsagelig den øgede omsætning af huse. Som medlem af Herlev Grundejerforening er man automatisk medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Det koster kr. 250,-, hvis man melder sig ind i PL som enkelt medlem, så her er en pæn besparelse, idet man gennem medlemskab af HG kun betaler omkring 96 kroner pr. år. Som medlem får vi alle bladet Mit Hus 4 gange om året. Vi kan få hjælp som f.eks. juridisk bistand m.v. gennem Landsforeningens sekretariat. Man kan gå ind på foreningens hjemmeside, hvor der er gode artikler og mange referencer til relevante emner. Adressen er www.parcelhus.dk. Der er også et link fra vores egen hjemmeside.

I år vil jeg gerne sige på vegne Parcelhusejernes Landsforening og Herlev Grundejerforening, at nabostridigheder ikke er noget vi blander os i. Såfremt man ikke kan blive enige, er det primært Teknisk Forvaltning der skal involveres og sekundært juridisk
via en advokat. Vi kender vist alle til sagen på Snedronningevej, hvor jeg også er blevet kontaktet, husejeren er dog ikke medlem af HG.

Også i 2019 har Jørgen Schwartz været meget aktiv i at opsøge potentielle medlemmer. Jørgen har til opgave at følge med i ejendomshandlerne i Herlev og kontakte nye ejere. I 2019 har Jørgen og hans team henvendt sig til over 80 nye boligejere. De nye unge interesserer sig ikke for frivillige grundejerforeninger. Men jeg har dog haft et par henvendelse fra nye borgere angående medlemskab, da de ønskede at følge med i ”lokale spørgsmål”. I begge tilfælde var de tilflyttere i musikkvarteret og jeg henviste dem til den nystiftede lokale grundejerforening, som allerede nu har over 100 medlemmer. Der er også blandt vores udmeldte enkelte fra musikkvarteret, som kun vil være medlem af den nye.

Dette er ikke en beklagelse, men en konstatering, idet de fleste forbinder en grundejerforening med noget, der er helt tæt på. Jeg er selv tvungent medlem af en mindre lokal grundejerforening og kender derfor argumenterne.

Vores hjemmeside fungerer, man kan dog ikke forvente den store aktivitet, men her udskiller vi os ikke fra andre foreninger. Vi annoncerer adressen hver uge i Herlev Bladet www.herlevgrundejer.dk. Generalforsamlingsindkaldelsen blev i år udsendt på mail (ca.115) til de medlemmer, hvor vi har mail adresser. I kan måske huske at vi sidste år ændrede vores vedtægter, således at vi ikke længere behøver fysiske breve. Vi annoncerede i Herlev Bladet 2 gange og henviste til hjemmesiden.

Vi har, som tidligere, også i 2019 modtaget et tilskud på kr. 25.000 fra Fonden Herlev Bladet, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Der er forsat gang i hussalget i Herlev. Herlev er stadig et af de områder, hvor ligge-tiden er kortest. Renten er stadig meget lav, udbuddet er faldet og køberne melder sig rimelig hurtigt. Tallet er jo et gennemsnit, og der er mange der ligger længe, men mange bliver slet ikke annonceret til salg. Herudover er der godt gang i nedrivning af parcelhuse, som ikke lever op til moderne menneskers krav til et hus. Der bliver i stedet opført nye energivenlige huse, i visse tilfælde dobbelthuse. Man kan dog undre sig over, at
kommunen giver tilladelse til nogle af de bebyggelsesgrader man oplever.

Udvidelsen af Herlev Hospital vil skabe en god efterspørgsel på huse i Herlev, da vores veje bliver mere og mere tæt pakkede, så kort til arbejde eller pålidelig offentlig transport må være et godt salgsargument også i fremtiden. Herudover har efterspørgslen efter kommunale lejligheder aldrig været større, den er fordoblet på få år. Vi håber derfor, at det også fremover bliver relativt nemt at komme af med sit parcelhus, og formentlig væsentlig nemmere end det bliver at finde en anden og mere bekvem bolig, når alderen begynder at trykke og haven ikke kan passes eller trappen bliver for stejl.

Det er selvfølgelig glædeligt, at der er så mange, der gerne vil bo i Herlev, vi har hårdt brug for flere skattekroner fra de yngre årgange, idet befolknings sammensætningen forsat er skæv, med mange nydere og for få ydere i hvert fald rent økonomisk, ingen tvivl om at os der ikke er i fast arbejde også yder meget til samfundet. Kommunen vil også i de kommende år gøre meget for at få bygget endnu flere boliger. Heldigvis er bymidte projektet nu i fuld gang og Frimærket er nærmest indflytningsklar. Der er forsat mange andre byggerier i gang. Det vides endnu ikke hvad der skal bygges på rådhusgrunden.

Bygning af Letbanen bliver et dyr, mindst 6 mia. langvarigt kaos. Men kloge mennesker mener, at det er yderst nødvendigt, at flytte rejsende fra Bus 300S til en sporvogn, der kører med 30 km/t i snit! Jeg tvivler på, at der er flere, der bosætter sig i Herlev på grund af den, men flot er den. Man kan kun håbe på, at byggeriet bliver bedre planlagt end det vi har oplevet ved etableringen af det nye kryds ind til Lyskær og næsten endnu værre ved Kantatevej krydset.

Jeg vil ikke her komme mere ind på de mange projekter, der enten er i gang eller kommer i den nærmeste tid, dels er kommunen i direkte dialog med de involverede områder, og dels er vores lokale avis altid god til at refererer, hvad der sker. Husk i den forbindelse at Herlev Bladet også er meget aktiv på nettet, og nu også med en Netavis, som bliver opdateret løbende. Det er en god måde at følge med på. At den nye distributør af den fysiske avis, ikke har kunnet magte opgaven, er jo desværre ærgeligt. Men der findes ingen alternativer på kort sigt.

Grundejerforeningens bestyrelse er i kontakt med Teknisk Forvaltning og i dialog med borgmesteren. Som nævnt ovenfor støtter vi en udvidelse af antal boliger i Herlev, men det skal selvfølgelig foregå på den rette måde.

Kommunen har også i det forløbne år holdt fællesmøde for alle grundejerforeninger.

Som i de foregående år vil jeg også i år nævne parkerings muligheder omkring stationen og biblioteket som et voksende problem, der er flere og flere som ønsker at parkere tæt på Herlev Station, og der bliver færre og færre heldags parkeringspladser. Kommunens medarbejdere bruger pladserne ved Biblioteket, der således er optaget hele dagen. Villaejerne i musikkvarteret og de besøgende til biblioteket er godt trætte af det. Dette er et emne hvor Herlev Kommune kryber uden om, de vil godt erkende problemet, men løse det, det gør de ikke. Jeg har personligt foreslået 1-times parkering ved biblioteket. Vi er forsat repræsenteret i Herlev Kommunes huslejenævn. Herudover har vi en repræsentant i Fonden Herlev Bladets bestyrelse.

Jeg vil slutte denne beretning med at takke mine bestyrelseskolleger og revisorer for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Forelæggelse af regnskabet for 2019
Kassereren Jan Busk gennemgik regnskabet, og kunne konstatere, at netto resultatet blev et underskud på 3.364,45. Afkastet på foreningens frie midler er tilfredsstillende. Vi ser desværre en kraftig stigning i gebyrerne til Jyske Bank og tilmed også negativ rente på indestående. I lighed med tidligere år er der brugt penge til markedsføring, for at skaffe nye medlemmer. Bestyrelsen har besluttet, at bibeholde det nuværende kontingent. Dirigenten forespurgte efterfølgende om der var nogle spørgsmål til regnskabet. Det var der ikke, og det blev vedtaget.

Der er desværre sket en teknisk fejl hos vores bank, så det er ikke muligt at opkræve kontingentet pr. 1. april 2020. Forhåbentlig finder de fejlen hurtigt. Der vil komme mere information på hjemmesiden.

Valg i henhold til foreningens vedtægter
Formand Søren Aarup blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlemmer Jørgen Schwartz og Ole Steen Nielsen blev begge genvalgt for 2 år.

Valg af suppleant
Det blev ikke valgt nogen suppleant.

Valg af revisorer
Revisorerne Lene Svendsen og Erik Agerholm blev begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant
Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant.

Indkomne forslag
Ingen.

Eventuelt
Der var ingen punkter.

Referent: Søren Aarup
Dirigent: Jens Weidemann
Formand: Søren Aarup